Tasques i funcionament del Consell Escolar

 

El Consell Escolar aprova, fa el seguiment i valora totes les activitats que es fan a l’escola. Tan les que es fan dins l’horari lectiu com les que es fan fóra d’aquest horari (sortides, colònies, activitats complementàries, conferències, festes, etc.) Aprova el pressupost de l’escola i la seva liquidació. Aprova els projectes generals de l’escola. Aquest any haurà de redactar una carta de compromís educatiu per a totes les famílies. Exerceix un seguiment de les comissions, dels serveis, de la matrícula i de qualsevol altre aspecte general i d’interès per a tota l’escola.

 

El Consell reflexiona conjuntament les seves propostes i tracta d’arribar a un consens entre els seus membres. En alguns casos es vota per acabar de decidir una proposta, però no és la pràctica habitual.

 

El Consell té la voluntat de ser un exemple de bona entesa i d’acord entre tots els sectors de la comunitat educativa. Per això, reclama dels seus membres argumentar bé totes les opinions i, vetlla perquè els interessos de l’alumnat prevalguin davant de qualsevol altre aspecte.

 

El nostre Consell té dos encàrrecs en forma de responsabilitats. Un membre fa el seguiment dels acords presos. Per altra banda, un representant de les famílies i els representants del professorat, són els responsables de traspassar la informació del Consell a les famílies o l’equip de mestres i a l’inrevés.

 

Totes les actes son públiques i es publiquen a la pàgina web en l’espai restringit per a les famílies. A més, en el full informatiu s’anuncien les convocatòries, els temes a tractar i, després, se’n fa un resum final.