Matriculació curs 2017-2018


                              PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2017-2018
                                                        Accés a la SOL·LICITUD
MATRICULACIÓ

Dates
Del 12 al 16 de juny.
Horaris
Dilluns 12 de juny: de 8:30h a 10:30h
Dimarts 13 de juny: de 11:30h a 13:00h
Dimecres 14 de juny: de 8:30 a 10:30h i de 12:30h a 14h
Dijous 15 i Divendres 16 de juny
: de 8:30 a 10:30h

Documentació

1.  Original i fotocòpia del carnet de vacunació
2.  2 fotos de carnet del vostre fill/a
3. Original i fotocòpia del DNI renovat amb l'adreça nova, si s'escau.


4/5/17

Ja ha sortit el número de desempat! 70923

24/4/17
JA TENIM PUBLICADES LES LLISTES DE LA PREINSCRIPCIÓ 17-18 AMB EL BAREM PROVISIONAL!
Podeu venir a comprovar-les a la vitrina de l'escola.

Qualsevol errada en la puntuació, la podeu venir a reclamar a l'escola fins el 27/4/17.

Famílies, apunteu-vos les següents dates:

24/4/17 Publicació de la llista provisional amb la puntuació obtinguda (vitrina de l'escola)
25/4/17- 27/4/17 Reclamacions al centre
4/5/17 Sorteig del número de desempat (11h al Consorci)
8/5/17 Llista definitiva

VACANTS:

P3: 50 places (però tenim 20 germans)                            De P4 a 6è: 0 places disponibles

NÚMERO DE PREINSCRIPCIONS

4/4/2017
P3: 
69         P4: 10        P5: 9      1r:  4     2n: 6      3r: 1     4t: 5       5è: -     6è: 1

Dates

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:

- Del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

*** Les llistes amb el barem provisional es publicaran el 24/4/17 a la vitrina de l'entrada de
      l'escola.


Horaris
Març
Dijous 23 i 30: de 15 a 16h
Divendres 24 i 31: de 11 a 12:30h
Dilluns 27: de 9:30 a 11:30h
Dimarts 28
: de 12:30 a 13:30h

Abril
Dilluns 3: de 9:30 a 11:30h
Dimarts 4
: de 12:30h a 13:30h i de 15 a 16h


Documentació que cal aportar a la preinscripció:

EN TOTS ELS CASOS:

Original i fotocòpia de:

1.  Llibre de família o altres documents  relatius a la filiació
2.  TSI (targeta sanitària individual) del nen/a

3. Document d'dentitat: 

- Nacionals:

DNI Sol·licitant
o
Passaport

- Estrangers*:

Targeta de residència on consti NIE

o

Passaport

- Estrangers comunitaris:

Document d’identitat del seu país d’origen


*Extraordinàriament es pot acceptar llibre de família, document d’identitat o documentació alternativa on s’acrediti la identificació i el parentesc, prèvia aprovació de la directora, que ho ha de deixar per escrit.


ACREDITACIÓ PER OBTENIR PUNTS

CAS

DOCUMENTACIÓ

PUNTS

Germans escolaritzats o pares que treballen al centre

Comprovació del centre

40

Proximitat del domicili

-DNI (original i fotocòpia) o targeta de residència on consta NIE.

-Certificat o volant de convivència si l’adreça del DNI no coincideix amb l’actual (ha de constar que el nen conviu amb la persona sol·licitant)

30 àrea

15 districte

10 municipi

Proximitat del  lloc de treball

-Còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa.

-Autònoms: domicili acreditat a l’Agència Tributària-> còpia del formulari  de la declaració censal (model 036 o 037).

20 (dins l’àrea)

Renda Anual de la unitat familiar

-Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

10

Discapacitat alumne, pare, mare o germans

-Original i fotocòpia de la targeta acreditativa discapacitat igual o superior al 33%

10

Família nombrosa o monoparental

-Original i fotocòpia carnet corresponent (vigent).

15

Malaltia crònica sistema endocrí, digestiu o metabòlic

Informe mèdic del sistema públic o certificat mèdic amb signatura legalitzada pel col·legi de metges on s’indiqui explícitament que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica que afecta aquests sistemes (inclosos celíacs) i s’especifiqui la malaltia de la que es tracta. El centre enviarà la documentació a la Comissió de garanties.

10

Pare, mare, germans van estar escolaritzats al centre

Comprovació del centre

5

En cas de trasllat  de la unitat familiar per mobilitat forçosa o canvi de residència per violència de gènere, acreditar la situació per ser valorada pel centre i la comissió de garanties  d’admissió.

 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau:    10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts
 • No s'han trobar comentaris

Deixa els teus comentaris

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.